Mundartbeiträge

 

 

„Wie uus der Schnawwel gewaaß éss!   

"Spròòchfähler"

Eich hòt fréjer e Spròchfähler. Eich konnt nétt nae saan. „Geh mae noch aene schnappen?“ – „Ei jò.“ - „Kannsch_de mae Samschdach hélfe Bettòng machen?“ – „Mae sicher, omm wievill Auer?“ - „Wéllsch_de e Koezen?“ –– „Jò, aene kénnt mae trénken.“ Eich konnt nie nae saan. Meint wòr oft genuch sauer. Telefon beim Essen: „Kémmsch_de mò grad riwwer, eich moss dae äppes weisen?“ – „Jò, ich sé gleich dò.“ - Sonndachs Nòméttachs: „Gehsch_de métt ow_ett Schbottplatz?“ - „Jò, wann geh’ mae dann?“ Eich ha meint zur Weißgluud braat.Aenes Daas hamm_ae mò Radio gehéért, Dò éss schéén alt Musigg gelaaf. Off aemò hat de Gitte gesong: „Man

 

muss schließlich auch mal nein sagen können“ – „Horch zou“ hat Meint gesaat. „Lò kannsch_de dae e Beischbill hollen onn aach e Mò nää saan“. Eich sénn é mich gang. Eintlich hann die zwo jò Recht, ett Gitte o Meint. Eich kann nétt émmer nur jò saan.Eich han_t prowiert: „Dré mò de Müllaemer ronner!“ „Naen“. - „Wéllsch_de nétt emò e bésjé wénijer trénken?“ „Naen“. – „Kénnschde mò de Fé.iß vom Désch holln?“ – „Naen.“ – Irjendwie hòt datt meinem aach nétt gefall. Ett hat neischd gessat, awwer eich hòd_ett gemerkt. Awwer so sénn de Fraaleit: Mae kann_enn neischd richtich machen.

Hans-Peter Spelz

 

Fre.ijo.ersboo.den

Aam Haus enn warmen Eggelschjern
ble.ien de eescht weiß Gleggelschjer.
De Sonn de Schnee hott fu.ertgeleckt
on de Ble.imschjer offgedeckt.
Ganz häemlisch hann se iwwer Naat
gre.inweiß Reckschjer agelaat.
Se lauden wei et Fre.ihjo.er enn,
datt de Leit näeß monder genn.
So jä.en se de Wender fu.ert. -
Hascht dau se lauden schon gehuert?
Dän ewwer äess noch hart on zäh
on hält de Platz mäet Eis on Schnee.
Doch all se lang kann en némmeh bleiwen.
De Sonn, die wird en baal vertreiwen.
Dann brä.echen lila, gäel on weiß
de Krokusbecher durch Schnee on Eis.

Werner Reinert, Aus der Naduur

zum Seitenanfang Quelle: www.beckingen.de zur Startseite


Schmeckeis

E stramme Wen.der hoddet Land
enn feschdem Grä.eff mäet harder Hand.
En onbarmherzisch Eiseskält
leit seit Wochen off der Welt.

Wän net moss, dän geht net raus.
Dóo bleift mer le.iwer emm warmen Haus.
So Wä.eder äess mäe hurdisch läedisch
on mäe gefft aach langsam trädisch.

Äenes Mo.ins hat iwwer Naat
sich dän strenge Froscht gelaat.
E warme Rään hott emm Nu
mäet Schmeckeis alles iwwerzuh.

Wie verzaubert äess de Welt,
enn en Zo.ggerkläed gehellt.

Jed Äschtschen hat e Mandel aan,
mäet dausend bunden Stä.eren draan.
Off Bääm on Strau.ben Lichter setzen
on enn alle Farwen bletzen:
rot on gä.el on blóo on gre.in.
Mäe kann sich gar net satt draan se.ihn.

Doch äess dän Zauber si.er verfluh:
t‘senn Wol.gen fi.er de Sonn gezuh.
Aus Kiwweln schidden die et Nass
Vorbei äess wei dä ganze Spass.

Werner Reinert 

 

 

Die drei Könije 

Caspar, Balthasar o Melchior
Die hòtte mò watt Großes vor
Se ha verloss ihr Könichhaus
O sé gezuu énn die groß Welt raus
Énn de Kneipe sénn se dix
Onn hotten ab de Kiddel féx
Se ha verlor beim Würfelschbill
Am Schluss hòtten se némmé vill
De Zech geprellt, Lokalverbot
Drei Könije, die wòr‘n énn Not
Zuletschd hann se ihr Päär verkaeft
Onn ihr Bésjén zu Fouß geschlaeft
Kae warm Essen, kaum noch Schlòòf
Bis se dann Hirten ha getroff
Die hann_en dann e gudde Ròt génn
Dass émm Dorf paa läärer Ställ sénn
Wo mae für’n Appel onn enn Ei
Schlòòfe kénnt émm trockenen Hej
Se hann de Boxe lénks gemach
Watt se fonn hann, datt wòr schwach
Myrrhe, Weihrauch onn ää Geldstéck
Dométt hann se versucht ihr Gléck
Métt dääm letschden Hab o Gut
Hann se gekloppt an dae erschde Buud
Dae Josef, der grad énn dae Näh wòr
saat: “Watt hann dir dann héj verlor?“
„Mir Könije hann nix mé droff
O brauchen nur e bésjé Schlòòf“
Dae Josef macht dään Deal schnell klar
Dae Esel, der schreit laut i.A.
„Génn mir datt Geldstéck für mei Kénnt
Da kénnen dae schlòòfe bei dääm Rénd
Für die Myrrhe aus äärer Box
Wärmt äisch sogar lò där alt Ochs
O lòssen dae de Weihrauch spréngen
Kénn’n äisch de Engel e Schlòòflidd séngen“
Die drei, die wòren é.verschdann
Dae Josef e gemachter Mann
Ae wòr endlich nòmmò flüssich
Awwer ae wòr sich nétt ganz schlüssich
Kaefen aisch Wéndeln òdder enn Thron
Für mei klaene Gottessohn?
De Wéndeln ha gemach ett Rennen
Aus Gründen, die dae jò all kennen
So wor’n drei Könije dra Schold bloß
Das_em Jesus nix ging énn de Hos‘

Hans-Peter Spelz

 

So schwätze mi.er

1. Et äess wei schon en Zeitlang hä.er,
doch eisch erennern meisch noch gä.er
aan e scheenen Summerdach,
wo mäe en Ausfluch hann gemach.

2. Uus Lehrer vaan der School, die wollden,
datt mer sesammenkommen sollden
on Be.itzer Kènner kennen li.ehren
on wie die schwätzen, mol se hi.eren.

3. Den Trä.efpunkt, dän wo.er aagesaat
heesch u.ewen off der Saawelaat*,
wo Äe.ischen on wo Buchen stehn,
dohin konnt mäe scheen wandern gehn.

4. Et wo.er dann so emm Naurer Aacht,
wie mäe uus off de Wääsch gemach,
froh on monder Schritt fi.er Schritt.
Mäe hann gesong manch freelisch Lidd.

5. Dann äess et gang de Bersch eroff,
aam Waldrand hammer uus getroff.
Datt wo.er vi.erdreescht e große Radau:
„Eisch senn de Klääs. Wie häescht dann dau?“

6. Aam Enn, do hammer uus all kannt,
on senn marschiert dann Hand enn Hand.
Mäe wollden enn der School noch bleiwen
bei monderem Spill on frohem Treiwen.

7. Do gefft et off äemol e laut Gedös:
„Lou mol lo en Hös, en Hös!
Lo spengt en aus der Höwer raus.“ -
Mäet der Ordnung wo.ert wei aus.

8. Gleichzeidisch hott mäe hi.eren kennen:
„En Has, en Has! Enn der Hawer lo hénnen!“
Et wo.er e Mischmasch Ton enn Ton,
wie domols beim Turmbau zo.u Babylon.

9. Aam Enn vaam Moin wo.er uus dann klo.er,
daddet Be.itzer Platt ganz andschder wo.er.
Jed Dorf, on äess et noch so kläen,
hat doch sei Sproch fi.er seisch alläen.

Werner Reinerd

*Saarplateau auf der Merchinger Höhe

 

Kultur on Brauchtum - Mardinsdach

1. Wenn de Novembernä.ewel wallen,
vaan Bäämen on Strauben de Bläder fällen,
feiert Groß on Kläen emm Lann
de Namensdach vaan em häelijen Mann,
dän wo äem medder gudder Tat
aus großer Not geholf mool hat.

2. Bei saukaldem Wä.eder enn Eis on Wend
e Soldat ennerwääschs e Beddeler fend.
Dän leit dó fi.eraanem emm de.iwe Schnee
on streckt sein Armen enn de Heh‘:
„Hä.er, helf mer doch enn meiner Not,
sonscht fennen eisch he.i de beddern Doot.“

3. De Madin stoppt sei Pä.erd emm Laaf
on streift vaan der Scheller sei Mandel aaf.
Mäet sei‘m scharfe Schwert enn äenem Sträe.isch
däeld en dän enn zwäe.i Stegger gleich.
„Dé, holl!“ sät en, „Deck dän iwwer deisch.
En halwe Mandel langt fi.er meisch.“

4. „Gedäeld Läed äess nu.er hallef Läed,
gedäeld Frä.ed ewer du.ewelt Fräed.“
So hat däm äefache Soldat
groß I.ehren sei gutt Beispill braat.
Wie dän soll mäe sei Nächschden le.if hann
on helfen aach, so gutt mäe kann.

5. Fi.er haut de Leit draan se erennern,
mescht mäe bunt Landern mäet de Kennern.
Die treen bei Näewel, Rän on Kält
se froh on mon.der enn de Welt.
Se sengen Lidder, saan Gedischder
on hallen heesch de Mardinslischder.
On wenn et Feier loschdisch brennt,
kre.in se e Brezel fi.er Präsent.

Werner Reinert

 

 

zum Seitenanfang Quelle: www.beckingen.de zur Startseite