Mundartbeiträge

 

 

„Wie uus der Schnawwel gewaaß éss! "

So schwätze mi.er

1. Et äess wei schon en Zeitlang hä.er,
doch eisch erennern meisch noch gä.er
aan e scheenen Summerdach,
wo mäe en Ausfluch hann gemach.

2. Uus Lehrer vaan der School, die wollden,
datt mer sesammenkommen sollden
on Be.itzer Kènner kennen li.ehren
on wie die schwätzen, mol se hi.eren.

3. Den Trä.efpunkt, dän wo.er aagesaat
heesch u.ewen off der Saawelaat*,
wo Äe.ischen on wo Buchen stehn,
dohin konnt mäe scheen wandern gehn.

4. Et wo.er dann so emm Naurer Aacht,
wie mäe uus off de Wääsch gemach,
froh on monder Schritt fi.er Schritt.
Mäe hann gesong manch freelisch Lidd.

5. Dann äess et gang de Bersch eroff,
aam Waldrand hammer uus getroff.
Datt wo.er vi.erdreescht e große Radau:
„Eisch senn de Klääs. Wie häescht dann dau?“

6. Aam Enn, do hammer uus all kannt,
on senn marschiert dann Hand enn Hand.
Mäe wollden enn der School noch bleiwen
bei monderem Spill on frohem Treiwen.

7. Do gefft et off äemol e laut Gedös:
„Lou mol lo en Hös, en Hös!
Lo spengt en aus der Höwer raus.“ -
Mäet der Ordnung wo.ert wei aus.

8. Gleichzeidisch hott mäe hi.eren kennen:
„En Has, en Has! Enn der Hawer lo hénnen!“
Et wo.er e Mischmasch Ton enn Ton,
wie domols beim Turmbau zo.u Babylon.

9. Aam Enn vaam Moin wo.er uus dann klo.er,
daddet Be.itzer Platt ganz andschder wo.er.
Jed Dorf, on äess et noch so kläen,
hat doch sei Sproch fi.er seisch alläen.

Werner Reinerd

*Saarplateau auf der Merchinger Höhe

 

Kultur on Brauchtum - Mardinsdach

1. Wenn de Novembernä.ewel wallen,
vaan Bäämen on Strauben de Bläder fällen,
feiert Groß on Kläen emm Lann
de Namensdach vaan em häelijen Mann,
dän wo äem medder gudder Tat
aus großer Not geholf mool hat.

2. Bei saukaldem Wä.eder enn Eis on Wend
e Soldat ennerwääschs e Beddeler fend.
Dän leit dó fi.eraanem emm de.iwe Schnee
on streckt sein Armen enn de Heh‘:
„Hä.er, helf mer doch enn meiner Not,
sonscht fennen eisch he.i de beddern Doot.“

3. De Madin stoppt sei Pä.erd emm Laaf
on streift vaan der Scheller sei Mandel aaf.
Mäet sei‘m scharfe Schwert enn äenem Sträe.isch
däeld en dän enn zwäe.i Stegger gleich.
„Dé, holl!“ sät en, „Deck dän iwwer deisch.
En halwe Mandel langt fi.er meisch.“

4. „Gedäeld Läed äess nu.er hallef Läed,
gedäeld Frä.ed ewer du.ewelt Fräed.“
So hat däm äefache Soldat
groß I.ehren sei gutt Beispill braat.
Wie dän soll mäe sei Nächschden le.if hann
on helfen aach, so gutt mäe kann.

5. Fi.er haut de Leit draan se erennern,
mescht mäe bunt Landern mäet de Kennern.
Die treen bei Näewel, Rän on Kält
se froh on mon.der enn de Welt.
Se sengen Lidder, saan Gedischder
on hallen heesch de Mardinslischder.
On wenn et Feier loschdisch brennt,
kre.in se e Brezel fi.er Präsent.

Werner Reinert

 

 

zum Seitenanfang Quelle: www.beckingen.de zur Startseite